Regler på pladsen

Regler for piloters brug af flyvepladsen

Flyvning med brændstofmodeller på Viborg Modelflyveplads er tilladt på følgende tidspunkter:

Mandag:  07.00-22.00, Fredag: 07.00-20.00

Tirsdag: 07.00-22.00, Lørdag: 07.00-20.00

Onsdag: 07.00-22.00, Søndag: 11.00-20.00

Torsdag: 07.00-22.00


KLUBAFTEN i sommerperioden er tirsdage fra kl 19.00 

hvis vejret tillader det. Alle er velkommen til at se forbi - og reelt den bedste dag for at kunne se forskellige modellerm og snakke lidt med andre omkring muligheder i klubben.


På alle andre tidspunkter er flyvning med forbrændingsmotor forbudt.

Flyvning med svævemodeller, elmotorfly og droner er således tilladt uden begrænsninger.


1. Alle love og lignende om radiostyring og modelflyvning skal overholdes (se tillæg nederst). FPV flyvning skal foregå som anbefalet af Statens Luftfartsvæsen og indenfor pladsens normale flyvefelt.

2. Flyvepladsen må kun benyttes på de fastsatte tidspunkter. Der må ikke flyves mens banen klippes. 

3. Flyvepladsen må kun benyttes af piloter, som er forsikret i Modelflyvning Danmark  og er medlemmer af Viborg Modelflyve Klub.  Gæstepiloter skal være i besiddelse af et gyldigt A-certifikat eller H-certifikat. 

4. Mellem flyvningerne skal fly og udstyr anbringes i depotområdet (pitten).

5. Alle sendere skal uanset frekvens være forsynet med tydeligt frekvensflag (reglementeret farve og nummer). Når mere end én person har fly på pladsen, skal frekvensstanderen anvendes. Senderen må først tændes, når klemmen er hentet og på senderen. Senderen skal umiddelbar efter endt flyvning slukkes, hvorefter klemmen bringes tilbage til frekvensstanderen. Ingen må ”sætte sig” på en eller flere frekvenser. Sløseri på frekvensområdet er erstatningspligtigt.

6. Alle nye og hovedreparerede fly der vejer under 7 kg., skal inden første flyvning godkendes af sikkerhedslederen eller af en instruktør. Modeller der vejer over 7 kg. eller jetturbinemodeller, skal godkendes af en autoriseret stormodelkontrollant jf. bestemmelserne herfor.

 7. Intet motorfly må støje mere end 80 dB målt i 10 meters afstand fra flyet.

 8. Ingen, bortset fra piloter som skal afhente stoppede fly, må færdes på start- og landingsbanen.

 9. Sidste mand som forlader banen, er ansvarlig for at vindpose, frekvensstander, gummitov m.v. bringes på plads i klubhuset.

 

Regler for selve flyvningen

1. Elever skal være under opsyn af en instruktør, og det bør tilstræbes at alle tager A-certifikat. Stormodel- og jetturbinepiloter skal have fornøden godkendelse og tilladelse.

2. Under flyvningen skal piloterne stå i det særlige pilotfelt. Undtagelsesvis kan det dog tillades en pilot at følge sit fly ud på banen ved start, men piloten skal umiddelbart efter start gå til pilotfeltet.

3. Overflyvning af parkeringsareal, depotområde og pilotfelt er ikke tilladt og flyvehøjden skal være mindst tre meter over vejen.

4. Helikopterflyvning.

- Kan operere under samme vilkår som fastvingede fly, som ovenfor beskrevet.

- Begynderflyvning: Små hop og indledende styreøvelser kan foregå på området ved depotområdets (pittens) vestende.

- Piloter må bevæge sig maksimalt 1 meter udenfor øst-vest hækken.

- Helikopteren må bevæge sig maksimalt 3 meter uden for øst-vest hækken.

- Figurflyvning: Hover omkring piloten og lignende kan kun foregå i pauser i den almene flyvning. Afmærkning (4 flag) til dette må etableres i startbanens ende, modsat vindretningen. Med vestlig vind er det i banens øst-ende og omvendt.

Myndighed og sanktioner

1. Ethvert medlem har pligt til at påtale overtrædelser af ovenstående.

2. Overtrædelse af reglerne kan medføre bortvisning og eventuel udelukkelse af klubben.

3. Tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen har det afgørende ord i tvivlstilfælde.


Tillæg:

Lov og regler for modelflyvning

Statens Luftfartsvæsen BL9-4. Bestemmelser om luftfart med ubemandede luftfartøjer, som ikke vejer over 25 kg

Her finder du Viborg Modelflyveklub - på Møgelkjærvej, Viborg

Flyvefelt

Af hensyn til naboerne, skal enhver form for flyvning foregå indenfor det anviste felt på billedet


Husk at respekterer klubbens åbningstider

Ordensregler på flyvepladsen

Du befinder dig nu på privat ejendom, derfor skal du som gæst være opmærksom på følgende: